Choď na obsah Choď na menu
 


     

 ...Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale Ty môžeš zmeniť celý svet jednej osoby....

Einstein

 

Z činnosti Pálkovho centra

 
* „Zdravie pre deti – deti pre zdravie“
    Primárna prevencia závislostí v materských školách. Cieľom projektu je viesť deti k zdravému životnému štýlu, ochrane zdravia, pozitívnej predstave o sebe. Posilňovať sebavedomie a istotu dieťaťa v rodinnom prostredí, zvládať záťažové situácie a asertívne odmietanie. Viesť rodičov k akceptácii dieťaťa – jeho pocitov, názorov, osobnosti.
 
* „Daj mi šancu“
    Projekt primárnej prevencie pre žiakov základných škôl. Cieľom projektu je dať šancu mladým ľuďom spoznať samého seba, oceňovať druhých, dokázať riešiť konflikty, skvalitniť interpersonálnu komunikáciu a viesť ich k zdravému životnému štýlu, pestovaniu zodpovednosti ako aj k hľadaniu zmyslu života.
 
      * „Čistý život“
        Projekt je zameraný na prevenciu závislostí, rizikové správanie a poukazuje na možnosti zdravého životného štýlu. Cieľom projektu je aplikácia prevenčných aktivít v školskom prostredí, s využitím zážitkových, diskusných a iných metód. Je určený pre študentov stredných škôl a odborných učilíšť. 
 
* „Kluby“
 Okrem individuálnej práce s klientom majú deti možnosť zúčastňovať sa komunitných stretnutí určených pre deti mladšieho školského veku a staršieho školského veku. Klubová činnosť je zameraná na rozvoj a nácvik sociálnych zručností – prehĺbenie poznania a sebapoznania, interpersonálnej percepcie, skvalitňovanie komunikácie, riešenie konfliktov, kooperatívne správanie.
 
* „Voľnočasové aktivity“
 Motivačným prvkom pre prácu s deťmi a mládežou sú výlety, športové aktivity, víkendové pobyty realizované v priebehu školského roka.

 Odmenou za celoročnú prácu je letný výchovno-rekreačný tábor zameraný na intenzívnejšiu prácu s deťmi, na upevnenie dôvery, vytvorenie priestoru pre uspokojenie potrieb v oblasti záujmovej činnosti. Umožňuje deťom získať nové zážitky a kamarátov.

 

                  Formy sociálnej prevencie
 
     Pálkovo centrum využíva k svojej práci rôzne formy sociálnej prevencie, ako komplexnú preventívnu starostlivosť, ktorú vykonáva  v troch etapách:

1. nácvik sociálno-psychologických zručností

2. skupinové poradenstvo dynamicky orientované

3. klubové aktivity záujmového, kultúrneho alebo športového charakteru
    Ďalšou formou sú víkendové pobyty mimo zariadenia a letné pobytové tábory.
 
       Súčinnosť a spolupráca PC s inými inštitúciami
      • s rodinou a prirodzeným sociálnym prostredím 
      • so základnými, strednými školami a odbornými učilišťami v   danom regióne, ktoré tiež podávajú návrh na zaradenie žiaka a študenta do starostlivosti centra , ak sa u neho vyskytujú také výchovné ťažkosti alebo poruchy správania, ktoré už nie je možné zvládnuť pedagogickými prostriedkami v školy 
      • ďalej spolupracuje:
      - s Úradom práce, soc. vecí a rodiny
      - so zdravotníckymi zariadeniami
    - so školskými zariadeniami
    - s orgánmi činnými v trestnom konaní
    - so zariadeniami sociálnych služieb
- s neštátnymi subjektami, občianskymi združeniami, náboženskými spoločenstvami 
    a ďalšími právnickými osobami             
  
 
         Krízová intervencia 
 
         Na báze pobytovej poskytuje krízovú intervenciu formou vyňatia z rodinného      prostredia. Zabezpečuje nevyhnutnú starostlivosť pre klientov na obdobie, v ktorom by malo dôjsť k zlepšeniu pomerov v rodine, alebo inému riešeniu problému. Na nevyhnutnú starostlivosť (ubytovanie, stravovanie a obslužné činnosti) nadväzuje psychologická, výchovná a sociálna pomoc.
 
           Postytuje ubytovanie matkám s detmi v krízovej situácii na dobu potrebnú k jej zlepšeniu. Počas pobytu umožňuje matkám zdokonaliť sa v efektívnom hospodárení v rodine s nízkym príjmom, v  zručnostiach potrebných pri hľadaní zamestnania. Pod odborným vedením majú možnosť  rozvíjať a upevňovať si pracovné návyky, potrebné pre zlepšenie kvality života rodiny. Sú im poskytnuté rady a návody ako vypracovať denný režim pre deti, pomoc pri príprave na vyučovanie a ako zvládať výchovné problémy.